Scroll Top

Приложение чл.116 бисер олива 06 2023

Приложение № 11 към чл.20, ал.4

(Ново -ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч.

нейни актуализации -информация за засегнатата общественост, в случай на

голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

1. Име или търговско наименование на оператора.

“Бисер Олива“АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

Бисер Олива АД, Телефон +359 42 600 918; Факс +359 42 600 382;

E-mail: biser@biseroliva.bg България, 6000 гр.Стара Загора,Община

Стара Загора,кв.Индустриален

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на

предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от

ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на

решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по

чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП

“Бисер Олива“АД е класифицирана като предприятие/съоръжение с нисък

рисков потенциал (ПСНРП). Класификацията е валидирана от изпълнителния

директор на Изпълнителна агенция по околната среда с писмо изх. № УК -25 /

21,09,2018г. – уведомление за класифик. С Потвърждение № СЗ -21/2019 г. на

Директора на РИОСВ-Стара Загора е потвърдена пълнотата и съответствието на

ДППГА на предприятието.

4. Кратко описание на дейността в предприятието/съоръжението.

Предмет на дейност на „Бисер Олива“- АД е: изкупуване и преработка на

маслодайни суровини, производство на растителни масла, шротове, лецитин,

мастни киселини. Както и всяка друга дейност и всички други видове услуги, които

не са забранени от закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим -

след съответно разрешение.

5.Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението

опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС, която съдържа общо

наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част

1, на приложение No 3 към ЗООС -генерично наименование и класификация

на опасностите на опасните вещества от приложение No 3

2

На площадката се съхраняват следните вещества, попадащи в обхвата на

част 1 на Приложение 3, към ЗООС:

Сярната киселина се използва съхранява на открито в специално

предназначена цистерна.Разположена е северно от цех „Рафинерия“ (сграда №4

от скица на поземлен имот приложена в електронен вариант).Към цистерната има

изграден отдушник и бетонова вана за предотвратяване на евентуален разлив.

Максималната вместимост на съда е 14,264 тона H2SO4.

Натриевата основа се използва при процес неутрализация в цех

Рафинерия(сграда №4). Съхранява се на открито в специално предназначена

цистерна за това.Съдът е разположен западно от цех Рафинерия.Цистерната е

снабдена с отдушник и бетонова обваловка. Максималната вместимост на съда е

46,498 тона Na OH.

Съхранението на фосфорна киселина,лимонена киселина и препарат SOOT

AWAY е организирано в склад на приземен етаж,разположен южно от цех

Рафинерия(сграда №2).

 Западно от отделение лецитин(сграда № 13)се намират три външни

цистерни за съхранение на готов лецитин.Цистерна №1(север) е със вместимост

25,000 тона, цистерна №2(средна) е със вместимост 20,000 тона, цистерна

№2(юг) със вместимост 20,000 тона.

N – Хексан се използва в процеса екстрахиране на слънчогледов

експилер(кюспе) в цех Екстракция (сграда №2)N- Хексан доставя с

автоцистерни.Разтоварва се и се съхранява в подземни резервоари. Хексаново

стопанство е изградено западно от цех Екстракция.

Състои се от три броя цистерни-подземно разположени,намиращи се на

територията на обособената взривобезопасна зона.Цистерните са снабдени с

отдушници и нивомери.От резервоарите за съхранение,хексана се транспортира

посредством специализирани въздушни помпи (мембранни) към инсталацията за

екстракция. Описание на технологичните процеси с използване на органичен

разтворител. Съдовете за съхранение на n – Хексан са с максимална

вместимост -цистерна № 1север(17,000 тона ), цистерна № 2 средна (17,000 тона)

и цистерна № 3 юг (23,800тона).

Описание на отделните процеси.

Наименование на процеса

1. "Разтоварване и съхранение на разтворителя - хексан"

Описание:

хексана се доставя с автоцистерна. Разтоварва се и се съхранява в

подземни резервоари.

 Захранването на завода с природен газ се усъществява от ГРП

(Овергаз мрежи АД).

Консуматорите на природен газ се захранват посредством въздушни

тръбопроводи.Захранени са 2 броя котли КМ-12 в Парова централа(сграда №27) и

2 броя водогрейни котли разположени в цех Рафинерия-котелно

помещение(сграда № 10).Максималният капацитет на тръбопроводите природен

газ при налягане 4 bar е 0,00499 тона.

3

Пропан-бутанът в „Бисер Олива“АД се използва като гориво за газокари

работещи в цех Бутилиране (сграда № 7).Съхранението на пропан-бутансе

осъществява посредством специано предназначен за целта стелаж ,снабден със

секретна брава.Разположението на хранилището за пропан-бутане южно от

бутилков цех(сграда № 7) на открито.Доставя се под формата на стандартни

газови бутилки по 10 кг.Максималната вместимост на стелажа е 0,200 тона.

В складовото стопанство за съхранение на n- хексан, който е необходим за

екстрахиране на остатъчното масло в експелера е обозначено с указателна

табела с категориите на опасност се състои от три цистерни от 25 м3 и 30 куб.м, с

бомбирани дъна, разположени подземно. Цистерните са свързани по между си,

като едната се явява основна, другата е оборотна и служи за подаване на n[1]хексана към производствения цех и за приемането на n-хексана от изсмукването

на екстрактора. Проектен максимален капацитет на технологичното съоръжение е

32 тона.

Общия максимален капацитет на цялото съоръжение за съхранение на n -

хексан е изчислено в тонове на база общия максимален проектен капацитет на

запълване 90% и взета предвид плътност на n - хексана при 150C Kg/L - 0.673,

както следва;

• 50 м - общ проектен капацитет;

• 85%- максимална степен на запълване;

• 0.673 Kg/L - плътност на веществото при 150C.

Общо 52 тона

По време на работния и технологичния процес в тръбопроводната система

на съоръжението и предвид максималния проектен капацитет на работа на всеки

екстрактор, максимално използваното количество n - хексан в цялото съоръжение

е 17 тона.

Трябва да се има в предвид, че използваните максимални количества на n -

хексан по време на работния и технологичния процес, са част от максималните

проектни максимални количества при съхранение и същите не ги надвишават.

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи

аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението

и околната среда.

Възможните причини за възникване на големи аварии в предприятието са

свързани с изтичане/разсипване/изпускане на ОВ/С и последвалите от това

събития.

При нормална експлоатация на производствените и складовите резервоари и

ткехнологични съоръжения и помещения практически не би имало възможност за

големи аварии.

Потенциалните критични сценарии и причините, които ги предизвикват и

които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

4

Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването -

резервоари и тръбопроводи, което може да доведе до изтичането на цялото

съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат:

- грешки при проектирането; - лошо изпълнение при построяването и

монтажа; - надпроектни динамични натоварвания;

- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); - злоумишлени

действия; Разливи на опасни продукти в ограничени количества. Причините

могат да бъдат:

- Пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите;

- Изпускане на фланцови връзки, кранове, салникови уплътнения и др.

подобни;

- Препълване на резервоари и цистерни;

- Скъсване на гъвкави шлангове;

- Грешка на оператора.

Пожари и взривове в съоръженията. Източниците на запалване могат да

бъдат:

-мълнии (при отказ на гръмоотводите);

- нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването;

- открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи;

-механични искри при рязане, шлайфане и др.;

- искри от натрупано статично електричество;

- външни източници (небрежност или злоумишленост, пожари на съседни

площадки).

При изпълнение на изискванията на нормативните документи по БЗУ, ПП

безопасност, Технологичните инструкции и Инструкциите за безопасна работа

вероятността от възникване на големи аварии е нищожна.

Взети са всички необходими технологични и организационни мерки за

предотвратяване на големи аварии или бедствия.

Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с

продължителна експозицията при високи концентрации, които са възможни само

при аварийни ситуации (а не при нормален работен процес), ако не се използват

предоставените лични предпазни средства и ако не се спазват приетите

вътрешнофирмени работни инструкции и процедури.

„Бисер Олива“ АД не попада в заливна зона на река или язовир. Опасност от

наводнение може да възникне при необичайно силни дъждове или обилно

снеготопене, което би могло да доведе до заливане на територията на обекта от

скатни води стичащи се по южния склон на Сърнена Средна гора и препълване на

напоителен канал.

От момента на въвеждането в експлоатация на “Бисер Олива“АД до сега не е

имало ситуация, при която да се застраши сигурността и безопасността на

работния цикъл.

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране

на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се

информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или

посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по

електронен път).

5

С изграждането и интегрирането на оповестителната система в обекта, чрез

блока на НСРПО:

1. Вътрешното оповестяване се отнася за присъстващите в базата,

оперативната група за непосредствено ръководство, аварийно спасителната и

аварийно възстановителната група, в. т.ч. Вътрешно фирмената комисия по

безопасност. Това става устно, чрез сирени на пожароизвестителната система,

чрез стационарната и мобилната телефонна мрежа.

2. Външното оповестяване чрез ЛСО, интегрирана към НСРПО, намиращо се

в съседен обект – „Зара газ“ и „Градус“ се отнася за съседните обекти: от изток,

запад, юг и север “Бисер Олива“АД граничи с вътрешнозаводски улици.

3. Чрез ЛСО се уведомяват и органите на реда, държавните и общински

структури: РС ПБЗН, ОД на МВР, ЦСМП, Община Стара Загора, РЗИ, РИОСВ и

други.

Информация за начина на предупреждаване и действията, които

засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария са

достъпни на сайта на дружеството https://biseroliva.bg/ в сектор

„НОВИНИ".

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

-мобилна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи;-

устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата

опастност на обекта - с персонала.

Органите и силите, с които ще си взаимодейства ръководството и

оперативната група на „Бисер Олива АД“ са:

- Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 за

приемане сигнал за авария и предаването му на компетентните институции;

- Оперативен център при РД ПБЗН за изпращане на служители и

специализирана техника за осъществяване на оперативна намеса при аварията в

обекта, привличане на ЕСС и осъществява координацията между тях;

- Общински щаб за изпълнения плана за защита от бедствия чрез

дежурния общинска служба сигурност за получаване указания и помощ.

- Дежурен РИОСВ, като го уведомява за вида на аварията, опасното

вещество, застрашени от поражения инсталации и селища в района.

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите

екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Предоставя се

информация която съдържа:

- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени вследствие на бедствието/ аварията;

- засегнати участъци в обекта и помещения, в които се предполага, че има

хора;

- предприетите действия до този момент.

Всяка информация за ранно оповестяване за възникване или възникнало

бедствие или авария се извършва на ЕЕНСП 112.

Ранното предупреждение и оповестяване на областно и общинско ниво,

кметство и населено място се осъществява от Оперативен център на РД ПБЗН.

6

Община Стара Загора и “Бисер Олива“АД създават организация за аварийно

реагиране при възникване на извънредни ситуации.

8. Информация за препоръчителните действия случай на голяма авария

и поведение на засегнатото население.

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА АВАРИЯ и ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

ОТ ГЛАСОВАТА ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА ИЛИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОД МВР И

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Незабавно изгасете открит огън с вода!

Не палете цигари. Не стартирайте автомобили в газов облак.

Не включвайте или изключвайте никакви ел. уреди, заради искрите в този

момент.

Ако сте в къщи затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците.

Закрепете към тях, тиксо, влажни завеси, кърпи. При възможност се качете в

горните етажи на сградата. Ако се намирате на открито, напуснете района като се

движите перпендикулярно на посоката на вятъра. Ако сте в превозно средство,

затворете прозорците, продължете по най-късия път, напуснете района на

аварията на километър. Помогнете на пострадалите, изведете ги на чист въздух.

При завръщане в домовете и работни места, гаражи, след отстраняване на

аварията , проветрете помещенията и проверете за събран газ в ниските места,

канали, мазета. Спазвайте изискванията на аварийните служби.

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и

поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към

публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

В “Бисер Олива“АД са изградени съоръжения, които имат важно значение за

безопасната работа на “Бисер Олива“АД.

1. Съоръжения, предназначени да контролират нармално протичане на

технологичните процеси, да регистрират и да сигнализират настъпилите

отклонения и да предизвикват предприемането на мерки за предотвратянване на

голяма авария:

- Основно звено в Системата за управление на мерките за безопасност е

оперативният контрол (управление на аварийната сигнализация и на

временните спирания на производството), чрез Единната система за

предотвратяване на аварии (ЕСПА), състояща се от:

-датчици за газсигнализация;

-датчици за температура;

-датчици за налягане;

-датчици за ниво;

-вентилационна система;

- Газсигнализация

- Средства за измерване и контрол на ниво, температура, налягане и др.

-Дихатели с огнепреградители на резервоарите с хексан

- Предохранителни предпазни клапани на резервоарите за

- Манометри.

2.Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално

възникнали големи аварии и намаляване на последствията от тях:

Противопожарна система със следните елементи:

Инсталация за гасене на пожар в цех“ Екстракция“ резервоар за Пеногасене:

7

Автоматична пеногасителна инсталация/тръбопроводи с червен цвят/

Монтирана е пеногасителна инсталация с 2400 кг пенообразовател. Захранването

с пяна може да се извършва и от пожарни автомобили.

Противопожарни носими уреди:

- Индивидуални средства за защита

-Ръчни пожарогасители , ПП уреди и одеала

-Личните предпазни средства

-Авариен шкаф

- Специално работно облекло и работно облекло.

- Съоръжения за наблюдения, охрана и сигнализация:

-Видеонаблюдение

- Сирена звукова, задейства се от ЕСПА

- Охрана

- Ограда и входове/изходи.

При възникване на голяма авария се извършва оповестяване -

вътрешно и външно.

Вътрешното оповестяване се отнася за присъстващите в терминала,

оперативната група за непосрествено ръководство, аварийно спасителната и

аварийно възстановителната група, в. т.ч. Вътрешно фирмената комисия по

безопасност. Това става устно, чрез ЛСО, чрез IP телефонна централа и

мобилната телефонна мрежа.

Външното оповестяване се отнася за съседните обекти.

Отговорностите и задълженията на съответните длъжностни лица са

подробно описани в Аварийния план и приложените към него различни сценарии

и симулации.

Публичен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС - https://public[1]seveso.moew.government.bg

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Инж. Васил Бонев - организатор ЗБРООС

Тел: 0886776199

e-mail: v.bonev@biseroliva.bg

Дата на изготвяне: 21.06.2023 г.