Scroll Top

Информация за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария в „Бисер Олива

Информация за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария в „Бисер Олива" АД кв.“Индустриален“, гр. Стара Загора

 

Уважаеми дами и господа!

 

„Бисер Олива“ АД гр. Стара Загора е предприятие за производство на рафинирано слънчогледово олио и слънчогледов шрот. Предприятието разполага с производствена база, която се състои от силози за съхранение на слънчогледово семе, цехове Пресов, Парокотелен, Екстракция, Рафинерия и Бутилиращ цех. На територията на предприятието има изградено маслено стопанство за сурово и рафинирано олио. Осигурява се пълен производствен цикъл от суровината до крайния продукт.

На територията на производствената площадка има съоръжения, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани за тези съоръжения.

 

Все пак, нека първо да се уточни:

Под промишлена авария разбираме такава, прu която в следствие изпускането на опасни вещества може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят аварията. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.

 

Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим това изцяло. Така Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа! Ако все пак въпреки всички мерки за сигурност се случи авария, тогава настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В КОИТО СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА.

 

Склада за съхранение на химични вещества е разделен на отделни клетки , като във всяка се съхраняват: натриева основа, фосфорна киселина, хексан и други. В склада за съхранение на фосфорна киселина е безопасен по отношение на евентуален разлив, осигурено е техническо средство и са осигурени необходимите сорбенти. Складовете са обозначени с указателни табели с категориите на опастност на химичните вещества. Плътно затворен в добре вентилирани помещения, далеч от източници на горене с температура за съхранение от +15°С до 25°С В складовото стопанство за съхранение на n- хексан, който е необходим за екстрахиране на остатъчното масло в експелера е обозначено с указателна табела с категориите на опасност се състои от три цистерни от 25 м3 и 30 куб.м, с бомбирани дъна, разположени подземно. Цистерните са свързани по между си, като едната се явява основна, другата е оборотна и служи за подаване на n-хексана към производствения цех и за приемането на n-хексана от изсмукването на екстрактора. Проектен максимален капацитет на технологичното съоръжение е   32 тона.

 

Общия максимален капацитет на цялото съоръжение за съхранение на n - хексан е изчислено в тонове на база общия максимален проектен капацитет на запълване 90% и взета предвид плътност на n - хексана при 150C Kg/L - 0.673, както следва;

 • 50 м - общ проектен капацитет;
 • 85%- максимална степен на запълване;
 • 0.673 Kg/L - плътност на веществото при 150C.

 

Общо  52 тона

 

По време на работния и технологичния процес в тръбопроводната система на съоръжението и предвид максималния проектен капацитет на работа на всеки екстрактор, максимално използваното количество n - хексан в цялото съоръжение е 17 тона.

Трябва да се има в предвид, че използваните максимални количества на n - хексан по време на работния и технологичния процес, са част от максималните проектни максимални количества при съхранение и същите не ги надвишават.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

 

В производствения и технологичен процес на предприятието се използва n-хексан -hexane. Това е вещество, криещо следните опасности:

 • Нефтен дестилат, лек и хидрогениран.
 • Силно запалима течност и изпарения.
 • Може да има фатални последствие в случай на поглъщане или при попадане във вентилационната система.
 • Причинява възпаление на кожата.
 • Може да причини поражения на вътрешните органи при продължително излагане.
 • Може да предизвика сънливост и виене на свят.
 • Има подозрения, че може да навреди на фертилността или на плода при бременни.

-      Токсичен за водни организми с дълготраен ефект. Съдържа под 0,1% Бензен!

Т.е. не се класифицира като канцерогенен. Негативни ефекти на субстанцията: Опасности за човешкото здраве:

Продължително съприкосновение с продукта може да засегне централната нервна система и да доведе до загуба на съзнание. Токсичен. Продължително вдишване предизвиква сърдечни смущения, които могат да доведат до смърт. Във висока концентрация действа като наркотик.

Продължителен или повтарящ се контакт с кожата може да предизвика дразнене и дерматити.

Опасности за сигурността:

Лесно запалим. При нагряване образува лесно запалими или избухливи изпарения. Предизвиква

електростатичен заряд при манипулация с продукта. Опасности за околната среда:

Токсичен за живите организми във водна среда. Може да предизвика неблагоприятни последици във водна среда.

 

 

По-долу в табличен вид са дадени токсикологичните и пожарни характеристики, както и очакваните вредни ефекти върху здравето:

Наимено­вание

Токсикологична       и       пожарна характеристика

Очаквани вредни ефекти върху здравето

n-хексан -hexane

Лесно запалим. При нагряване образува лесно запалими или избухливи изпарения. Предизвиква електростатичен заряд при манипулация с продукта.. Въздейства на централната нервна система. Продуктът може да влезе в химична реакция при контакт с окислители като: пероксиди, азотна киселина и перхлориди.

Отровно вещество с дразнещо действие. Може да има фатални последствие в случай на поглъщане или при попадане във вентилационната система.Предизвика дразнене на очите, на дихателните пътища, повдигане, загуба на съзнание, обриви на кожата, Може да причини поражения на вътрешните органи при продължително излагане. Продуктът е вреден за водните организми, и след време може да има неблагоприятни ефекти във водна среда.

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

 

Възникването на аварии е малко вероятно, защото имено съоръженията, криещи опасности, са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно стандартите за сигурност.

Поради характера на производството в цех "Екстракция" е възможно да настъпят аварии, които са свързани с най-много разрушения и човешки жертви. Това произтича от факта , че за обезмасляването на слънчогледовия експелер като обезмаслител се използва лек бензин / н-хексан /. Технологичния процес за обезмасляване на слънчогледовия експелер е прекъсваем. След изпълнение на съответните работни процедури експлоатационното звено може да преустанови работа на инсталацията и да изведе безопасно системата от работен режим.

На определени места в цеха и склада за шрот /ниско долу, където е най-вероятно да има повишена концентрация на хексанови пари т. к. те са по-тежки от въздуха/ са разположени газ-сигнализаторни устройства, които подават звукови и светлинни сигнали. Отделно системата за мониторинг включва вентилационна система. Аварийната вентилация е изградена от взривозащитени вентилатори. При аварийно изтичане на н-хексан вентилаторите се включват автоматично от газсигнализаторите за н-хексан и навън се подава звуков и светлинен сигнал.

Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация, течове от помпите, силни земетресения, пожари и други причини е възможна производствена

авария, в резултат на която изтича голямо количество н-хексан течен или във вид на пари, които при подходящи климатични условия могат да поразят съседните производствени обекти..

Възможни причини за увеличаване на концентрацията на хексанови пари в цех "Екстракция" могат да бъдат следните:

 • повишаване концентрацята на хексановите пари във въздуха поради неспазване на технологичния режим;
 • пропуск на н-хексан в горните люкове на екстрактора;

 

 • пропуск на н-хексан в задните люкове на екстрактора поради неправилно затваряне на люковете или износване на гумените уплътнения;
 • пробив в газовата линия на н-хексан, течове по линия втечнен н-хексан, аварии на кранове.

В резултат на тези аварии е възможно да се увеличи концентрацията на н-хексан над пределните норми 10%, в резултат на което вероятността от избухването на взрив е голяма.

Като превантивна мярка на определени места в склада за шрот и в самия цех са разположени газсигнализатори, които подават звуков и светлинен сигнал за опасността от настъпване на аварии. Това води до включване на аварийната вентилация обезпечена с 3 вентилатора, както и до изключване на съоръженията извеждащи шрота навън към склада. По този начин не се позволява извеждането на материал, който би могъл да бъде причина за избухването на пожар или взрив.

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Осигурена е аварийно вентилационна сигнализираща система, същата сработва при получаване на сигнал от газовите сензори. Осигурен е ограничен достъп до склада за съхранение на химични вещества и n-хексаново стопанство с осигурен СОТ и за двата. Издадени са заповеди от управителя на дружеството  за определяне на лицата, които имат достъп до складовете за съхранение на химични вещества. Осигурена е транспортна инфраструктура, която отговаря на предвидените по вид опасни химични вещества смеси техника /мотокари/, използвана при товарене и разтоварване.

Изработен е вътрешен авариен план при възникване на бедствия и аварии.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВАШАТА СИГУРНОСТ

 

При констатиране на крупна производствена авария отговорните лица уведомяват ОЦ при РДПБЗН  гр. Стара Загора , която от своя страна координира взаимодействието по плана с компетентните служби от различните общински ведомства, сигнално оповестяване и местни радиостанции.

Оповестяването се извършва чрез локална оповестителна система, стационарна и мобилна телефонна мрежа:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА АНГАЖИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА,

КОИТО НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ В СЛУЧАЙ

НА ГОЛЯМА АВАРИЯ:

 • При получаване на сигнал от органите на пожарната, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • Ако  сте  вкъщи,  затворете  и уплътнете  прозорците,  вратите и отдушниците, закрепете към тях   мокри одеала, завеси и др . При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Заключвайте сградите, когато ги напускате.
 • Пригответе си противогаза, а ако нямате - намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
 • Ако се намирате на открито, напуснете района, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън района на настъпилата авария.
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е , ако има пострадали, да се даде топло мляко и минерална вода.
 • Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
 • При излизане от района на аварията, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и   избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте  хранителните  продукти  чрез   обилно  измиване  и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и  зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Спазвайте инструкциите на аварийните служби.

 

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

 

При експлоатацията на съоръженията си „Бисер Олива“ АД

реализира изключителната си отговорност към служителите си, съседните обекти и работещите на тяхна територия, населението в близост до предприятието и към всички фактори и компоненти на околната среда.

Дружеството системно подобрява безопасността и условията на труд, опазването на околната среда и най-вече на човешкия фактор.

По този начин осигурява на пълно съответствие с Нормативната уредба на Република България.

Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление.

Многопластовият мениджмънт на риска в „Бисер Олива“ АД е структуриран на всички нива, с което гарантира сигурността на работата не само в конкретното предприятие, но и за целия район.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

За по -подробна информация за съоръженията и дейностите на обекта ни, както и за веществата и смесите и за мерките за предотвратяване на инциденти и аварии можете да се обърнете към следните специалисти:

 

Иван Граматиков

началник производствен отдел в „Бисер Олива“ АД

„Бисер Олива“ АД кв.“индустриален“ Стара Загора

0884822027

Васил Бонев

Началник охрана и координатор ПБ

„Бисер Олива“ АД кв.“индустриален“ Стара Загора

0886776199

Лазарин Ранчев

Консултант ПБЗН, ПАБ

Ст.Загора Руски 62 А

0889698161